PALDIES !


KNCB Pateicības par aktīvu līdzdarbošanos lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu/Jauniešu/ Vecāku žūrija 2013

Lasīt nozīmē dzīvot
/Ģ.Flobers/
1. Konstantinovas pagasta tautas bibliotēkas bibliotekārei
   Ilonai Augustovai
2. Krāslavas gr.Plāteru v.n. poļu pamatskolas bibliotekārei
    Jolantai Timinskai
3. Svariņu pagasta tautas bibliotēkas bibliotekārei
    Ludmilai Paskačimai
4. Izvaltas pagasta tautas bibliotēkas bibliotekārei
   Vitai Japiņai
5. Andrupenes pagasta tautas bibliotēkas bibliotekārei
   Janīnai Pužai
6. Indras pagasta bibliotēkas bibliotekārei
    Romualdai Žurakai
7. Šķaunes pagasta tautas bibliotēkas bibliotekārei Jeļenai Jermakovičai
8. Andzeļu pagasta tautas bibliotēkas bibliotekārei Olgai Saulei
9. Aulejas pagasta bibliotēkas bibliotekārei Zinaidai Pikmanei
10. Bērziņu pagasta tautas bibliotēkas bibliotekārei Olgai Brenčai
11. Kaplavas pagasta tautas bibliotēkas bibliotekārei Allai Vilcānei
12. Robežnieku pagasta bibliotēkas bibliotekārei Ritai Kovaļevskai
13. Dagdas bērnu bibliotēkas vadītājai Ilonai Bronkai
14. Dagdas vidusskolas bibliotēkas bibliotekārei Inai Babrei
15. Kalniešu pagasta bibliotēkas bibliotekārei Tamārai Rukmanei
16. Piedrujas pagasta bibliotēkas bibliotekārei Jeļenai Račickai
17. Skaistas pagasta bibliotekārei Sandrai Misjūnei
18. Ezernieku pagasta bibliotēkas bibliotekārei Lidijai Igaunei
19. Krāslavas pamatskolas bibliotekārei Valentīnai Lebedkovai
20. KNCB bērnu literatūras nodaļas bibliotekārei Valentīnai Pantelejevai
21. Vecāku žūrijas ekspertei Vijai Sjadro
22. Vecāku žūrijas ekspertei Maijai Mjadjutai
23. Vecāku žūrijas ekspertei Janīnai Romanovskai
24. Varavīksnes vidusskolas skolotājai Valentīnai Purpišai
25. Varavīksnes vidusskolas skolotājai Ludmilai Buhalovai
26. PII „Pienenīte” skolotājai Leongīnai Krasņakovai
27. Dagdas bērnu bibliotēkas bibliotekārei Ainai Kumačevai

KNCB Atzinības par aktīvu sadarbību un sekmīgu jaunās paaudzes iesaistīšanu bibliotēkas pakalpojumu izmantošanā.
Grāmata ir gaisma.
Kas tiecas pēc gaismas,
tam jāpieķeras grāmatām ar visu sirdi un dvēseli.
    / Vilis Plūdonis/

1. PII „Pienenīte”
2. PII ”Pīlādzītis”
3. Aulejas pamatskolai
4. Skaistas pamatskolai
5. Krāslavas pamatskolas skolotājai Ingai Makņai
6. Krāslavas pamatskolas skolotājai Intai Beikulei
7. Krāslavas Varavīksnes vidusskolai
8. Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskolai
9. Indras vidusskolai
10. Krāslavas pamatskolai

Lai mums viss izdodas !!!


Komentāri